Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk-2 ANJ-2
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk-2 NE2
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie RGZaP
Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností RKSaSZ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorivé čítanie
Vecné učenie VU
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.03.2019