Navigácia

História školy Andrej Radlinský

História

História školy

V roku 1777 vydala cisárovná Mária Terézia dokument, v ktorom bola okrem iného vyslovená zásada všeobecnej školskej povinnosti pre všetky deti v mocnárstve.V roku 1785 bola založená v Kútoch jednotriedna katolícka škola na mieste , kde je dnes Charitný dom svätého Gorazda. Z odpisu Schulfiassia z roku 1857 sa dozvedáme, že škola patrí svojmu patrónovi, c.k. rodinnému panstvu v Šaštíne. V tejto škole sa vyučovalo až do jej nešťastného vyhorenia v roku 1858. Počas troch rokov, kým nebola postavená nová budova školy, chodili žiaci do tzv. obecného domu.V novopostavenej dvojtriednej škole vtedajší rechtor Vavrinec Geher, podučiteľ Andrej Nosek spolu s farárom Andrejom Radlinským nacvičili pravdepodobne prvé divadlo v Kútoch. Budovu školy postupne prestavovali až do prvej svetovej vojny.

 

Až do r. 1918 mala škola 4 triedy a 4 učiteľov. V r. 1927 bola budova školy prevedená na cirkev.

Postupne vzrastal počet žiakov i tried. V školskom roku 1932/33 mala škola 509 žiakov a 9 tried.V rokoch 1937-39 bola v Kútoch i tzv. meštianka. 13..júna 1945 prešla pod správu štátu s názvom Štátna ľudová škola v Kútoch. 15. septembra 1949 bola v Kútoch založená stredná škola. V rokoch 1953-54 sa zrušila národná i stredná škola a obidve sa zlúčili pod názvom Osemročná škola v Kútoch.

 

Základný kameň našej školy bol položený 11.októbra 1959 . Pri dokončovacích prácach pomáhali žiaci i rodičia.Odpracovalo sa vyše 8 tisíc brigádnickych hodín.

3. septembra 1961 za účasti všetkých detí a širokej verejnosti bolo slávnostné odovzdanie školy. Predseda Školskej osvetovej komisie pán Klč symbolicky odovzdal kľúče riaditeľovi školy p.Jánovi Ondriskovi. Ešte v septembri sa začalo s úpravou okolia.

Postupne boli dobudovávané ďalšie priestory školy v rokoch:


- 1975 telocvičňa
- 1985 jedáleň, dielne, školský klub
- 1988 športový areál
- 1987 učebne výpočtovej techniky, fyziky, chémie a prírodopisu
- 1992 plynová kotolňa
- 1995 spojovacia chodba medzi telocvičňou a hlavnou budovou

V roku 1993 na základe rozhodnutia Školskej správy v Senici sa ZŠ Kúty stala samostatnou rozpočtovou organizáciou a od júla 2002 prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy obce Kúty.

Pri príležitosti osláv 180. výročia narodenia Andreja Radlinského bola odhalená tabuľa s čestným názvom školy " Základná škola Andreja Radlinského".

 

Od roku 1993 sa začala aj postupná rekonštrukcia školy- oprava striech, prestavba WC, vchod školy, výmena okien na prednej časti budovy. V ďalších rokoch prešla budovy školy i telocvične výmenou okien a zateplením. Rekonštruovaná bola tiež budova školskej jedálne. Výrazné zmeny zaznamenali aj učebne fyziky a chémie.Postrehy

najvyšší počet žiakov v školskom roku 1966/1967: 705
najnižší počet žiakov v školskom roku 2014/2015: 355
najdlhšie pôsobiaci pedagógovia: Anna Macháčková - 44 rokov 

                                                   Anna Prokopiusová - 37 rokov

                                                    Vladimír Damašek - 36 rokov