Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Jana Mrázová Tenis v základnom učive telesnej výchovy na prvom stupni 6 81
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedag. zamestnancov. 15
Právne minimu pre učiteľov základných a stredných škôl. 15
Vzdelávanie pedag. zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce. 15
Príprav pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL: 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Renáta Antálková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 65
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti. 15
Príprav pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL: 15
Mgr. Kristína Ábelová Príprava pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15 30
Vzdelávanie pedag. zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce. 15
Mgr. Martina Arpášová Využívanie IKT a interaktívnej tabule v edukačnom procese. 15 30
PowerPoint v edukačnom procese. 15
RNDr. Marika Blaškovičová Príprava pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15 78
Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho stredného vzdelávania 8
Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni ZŠ. 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese. 10
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti. 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedag. zamestnancov. 15
Mgr. Amália Ćulenová Vzdelávanie pedag. zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce. 15 30
Príprava pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL: 15
Mgr. Lucia Hvorecká Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15 30
Príprava pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL: 15
Mgr. Miroslava Jurigová Vzdelávanie pedag. zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce. 15 30
Právne minimu pre učiteľov základných a stredných škôl. 15
Mgr. Jarmila Krajčíková Anglický jazyk pre učiteľov základných a stredných škôl 25 70
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese. 15
Príprava pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne. 15
Mgr. Milan Krídl Vzdelávanie pedag. zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce. 15 30
Príprava pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL: 15
Mgr. Martin Kucharič Vzdelávanie pedag. zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce. 15 88
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce. 15
Príprav pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL: 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity2 13
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedag. zamestnancov. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Mgr. Lucia Mihálová Príprava pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15 30
Vzdelávanie učteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti. 15
Mgr. Barbora Michálková Využívanie IKT v práci učiteľa 15 50
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese. 15
Mgr. František Moško Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 10
Mgr. Hana Palkovičová Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 75
Vzdelávanie pedag. zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce. 15
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Príprava pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti. 15
Mgr. Andrea Polachová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 45
PowerPoint v edukačnom procese. 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy v edukácii 0
Mgr. Veronika Reháková Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti. 15 40
Príprava pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Zuzana Sirková Príprava pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL: 15 30
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedag. zamestnancov. 15
Mgr. Anna Smetanová Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25 38
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii 13
Mgr. Miroslava Valachovičová Príprava pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL. 15 85
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Výchovný poradca 47
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
PaedDr. Darina Vojvodová Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl. 15 67
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce. 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôlv oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Príprav pedag. zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL: 15
Ako nevyhorieť 7


© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.03.2019