Navigácia

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

 

 

V súvislosti s prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( ďalej len „nariadenie“ ) a  Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ ), upravuje sa informačná povinnosť spracovateľov osobných údajov fyzických osôb.

V zmysle §19 ods. 1 a 2 zákona, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nižšie uvedené informácie:

 

Prevádzkovateľ:       Základná škola Andreja Radlinského

                                    Sídlo:  Školská 694, 908 01 Kúty

                                    tel.: 0346597268

                                    e-mail: riaditel@zskuty.sk

 

Zodpovedná osoba:  Mgr. Renáta Antálková

                                    e-mail: zastupca@zskuty.sk

                                    Školská 694, Kúty 90801

 

Účel spracúvania osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom zabezpečenia vzdelávania a výchovy vo svojom školskom zariadení.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 

 

                                    Podľa §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je                                  nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa                              osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné                               právne predpisy:

 

                                    -zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o                                zmene a doplnení niektorých zákonov;

 

                                    -zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej                                           samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 

                                    -zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných                            zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 

                                    -zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl                            a školských zariadení;

 

Súhlas dotknutej osoby v zmysle § 14 Zákona  ( pri spracúvaní fotografií, videozáznamov, pri zverejňovaní výsledkov súťaží a iných operáciách s osobnými údajmi, priamo nevyžadovaných osobitnými právnymi predpismi ).

 

Príjemcovia získaných osobných údajov:

 

                                    ASC Applied Software Consultants, s.r.o.

                                    Svoradova 7,  811 03 Bratislava – dodávateľ a správca softvéru aSc pre                           školské zariadenia     

 

                                    Milan Mikota - Spoločnosť zabezpečujúca IT podporu

                                   

                                    Dáša Šuranská – technik BOZP

                                   

                                    Komerčné poisťovne 

                                   

                                    KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice

 

Prenos do tretích krajín

 

Neuskutočňuje sa.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

 

                                    Doba uchovávania osobných údajov je určená príslušným zákonom,                                 v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu.

 

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje od dotknutých osôb, aby mohol   plniť požiadavky ukladané mu príslušnými záväznými právnymi predpismi.

V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude toto možné.

 

 

 

 

 

 

Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:

 

                                    ASC Applied Software Consultants, s.r.o.

                                    Svoradova 7,  811 03 Bratislava – dodávateľ a správca softvéru aSc pre                           školské zariadenia     

 

Milan Mikota - Spoločnosť zabezpečujúca IT podporu

                                   

                                    Dáša Šuranská – technik BOZP

                                   

                                    Komerčné poisťovne 

                                   

                                    KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice

 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:

 

  • Požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

  • Právo na opravu osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

  • Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné

  • Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
  • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
  • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním

 jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

 

  • Právo na vymazanie osobných údajov
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Aby prevádzkovateľ preukázal súlad so Zákonom, je povinný spracovávať osobné údaje v súlade so zásadami uvedenými v § 6 až 13 Zákona a splniť si informačnú povinnosť.

 

•          Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje prevádzkovateľ získava len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a ďalej ich nespracúva spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom;

 

•          Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

 

•          Zásada správnosti

Prevádzkovateľ vynakladá úsilie, aby spracúvané osobné údaje boli správne a podľa potreby aktualizované

 

•          Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa uchovávajú dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie

 

•          Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 

•          Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.

 

•          Zásada zákonnosti

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva len zákonným spôsobom, teda na základe konkrétneho právneho základu a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby. 

 

•          Informačnú povinnosť si prevádzkovateľ plní uplatňovaním §19 ods. 1 a 2 Zákona tým, že ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,  prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

 

-identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený, 

-kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

-účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, 

-oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe (podľa  § 13 ods. 1 písm. f)), 

-identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

-doba uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia

-o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov

-o prípadnom poverenom sprostredkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby v mene a na základe pokynov prevádzkovateľa

 

Informačnú povinnosť si prevádzkovateľ plní aj poskytnutím informácie dotknutým osobám o ich právach:

 

-právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

-právo na opravu osobných údajov,

-právo na vymazanie osobných údajov

-právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

-právo namietať spracúvanie osobných údajov,

-právo na prenosnosť osobných údajov,

-právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený,

-právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ dodržiava mlčanlivosť podľa § 79 Zákona.

Prevádzkovateľ poveril a poučil osoby ktoré spracúvajú osobné údaje v podmienkach prevádzkovateľa.