Navigácia

Kontakt Kde a prečo? Linka detskej istoty Šikanovanie

Výchovné poradenstvo

Kontakt

Výchovný poradca: Mgr. Miroslava Valachovičová

Tel. kontakt (služobný mobilný telefón): 0950 850 544

Konzultačné hodiny: Pondelok 13:45 – 14:45 hod.

Iný čas - po dohode

e-mail: mvalachovicova@azet.sk

 

Základné informácie:

 • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.
 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:
  1. informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ.
  2. usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu.
  3. poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
  4. umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciach stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)
  5.  

Prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018:

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka: koncoročné vysvedčenie zo 6., 7., 8. ročníka, polročné vysvedčenie z 9. ročníka.

Zákonný zástupca žiaka si prostredníctvom základnej školy môže podať dve prihlášky na školy, kde sa vyžaduje talentová skúška a dve prihlášky na ostatné stredné školy (1. a 2. termín).

Všetky prihlášky pred odoslaním na strednú školu musia byť potvrdené ošetrujúcim lekárom, podpísané zákonným zástupcom, žiakom, potvrdené základnou školou a podpísané riaditeľom školy.

Termín podania prihlášok:

 • do 20. februára 2018 na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu / bilingválne gymnázia, konzervatória, športové školy, umelecké školy/
 • do 10. apríla 2018 na ostatné učebné a študijné odbory / aj na 8-ročné gymnázia /

 

Testovanie 9 – 2018:

Testovanie deviatakov z matematiky a slovenského jazyka sa uskutoční v stredu 21. 3. 2018. Náhradný termín: 5. 4. 2018  v krajskom meste.

 

Prijímacie skúšky na SŠ: 

Talentové skúšky25. 3. - 15. 4. 2018

1. termín prijímacích skúšok (1. kolo):  14. 5. 2018

2. termín prijímacích skúšok (1. kolo):  17. 5. 2018

2. kolo prijímacích skúšok: 19. 6. 2018

 

Zápisný lístok:

Každý žiak dostane jeden zápisný lístok. Ten si rodič osobne vyzdvihne po prijatí jeho dieťaťa na SŠ od výchovnej poradkyne a zanesie ho na strednú školu, kde bude jeho dieťa študovať. V prípade rozhodnutia o zmene školy zákonný zástupca musí žiaka odhlásiť zo SŠ, kde bol zapísaný, zoberie zápisný lístok a prenesie ho na zmenenú školu a žiaka zapíše nanovo.

 

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach: