Navigácia

Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika je veda, ktorá sa zaoberá výchovouvzdelávaním a vyučovaním postihnutých a ohrozených detí, mládeže a dospelých.

Cieľom špeciálnej pedagogiky je výchova a vzdelávanie jednotlivcov s určitou vývinovou vadou do tej miery, aby boli pripravení v ďalšom živote samostatne fungovať.

 

 • Základné disciplíny špeciálnej pedagogiky:
  • etopédia - pedagogika sociálne a emocionálne narušených detí
  • logopédia - pedagogika detí s rečovou vadou
  • psychopédia - pedagogika mentálne postihnutých detí
  • somatopédia - pedagogika telesne a zdravotne postihnutých detí
  • surdopédia - pedagogika sluchovo postihnutých detí
  • tyflopédia - pedagogika zrakovo postihnutých detí

 

 

 

Skôr ako označíte dieťa za hlúpe, zistite, či netrpí niektorou z porúch učenia. Dieťa môže byť ľahko nedoslýchavé, podpriemerne či nadpriemerne inteligentné alebo aj choré. 


Ak nevie čítať... 

...trpí dyslexiou. Zamieňa si tvarovo podobné písmená...,vynecháva pri čítaní niektoré písmená, slabiky, dokonca aj slová. Zanedbáva dĺžne, zajakáva sa a nepozná význam slov. 

Ak nevie písať... 

...trpí dysgrafiou. Má neúhľadné a nečitateľné písmo, zamieňa si písmená, píše zrkadlovo alebo písmená deformuje. 

Ak nevie počítať ... 

...trpí dyskalkúliou. Nechápe, čo sú čísla, nevie spočítať predmety a osvojené základné matematické postupy. 

 


Čoraz častejšie sa vyskytuje porucha pozornosti ADHD, ktorá je spojená s hyperaktivitou a impulzivitou. 

 

 

V súčasnosti ponúkajú slovenské školy možnosť socializácie a začlenenia detí s vývinovou poruchou do triedneho kolektívu - integrácia. V našej škole sme uviedli túto možnosť do praxe už dávnejšie.

 

Ak máte pocit, že vaše dieťa potrebuje špeciálny prístup v škole, navštívte odborníka, ktorý urobí odborné vyšetrenie a posudok a poradí vám, ako postupovať.

 

Viac o integrácii, formuláre či zoznam poradní nájdete tu: