Navigácia

Základná škola Andreja Radlinského v Kútoch je zapojená do niekoľkých projektov, vďaka ktorým sa snaží zlepšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a voľnočasové aktivity žiakov. 

 

 

V minulých školských rokoch sme sa zapojili do projektov:

Národný projekt – EnglishOne – Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získali moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu. Učitelia prešli vzdelávaním, ktoré bolo zamerané na nové metódy výučby aj na praktické používanie poskytnutých moderných didaktických prostriedkov.

Národný projekt – Podpora polytechnickej výchovy na základných školách – Škola získala zapojením sa do projektu učebné pomôcky na na vyučovacie predmety fyzika, chémia, biológia, technika v celkovej hodnote 50 000 €.

Pohybom ku zdraviu – Zámerom projektu bolo, aby žiaci základnej školy vo voľnom čase aktívne športovali a používali pri týchto pohybových činnostiach netradičné športové náčinie. Projekt nebol zo strany Trnavského samosprávneho kraja podporený.

Potulky regiónom – Škola získala od trnavského samosprávneho kraja 200 €. Žiaci navštívia zo získaných finančných prostriedkov kultúrne a historické pamiatky v našom regióne.

Deti škole – Zámerom projektu bolo získať finančné prostriedky od TTSK na šou Deti škole a podporovať tak i naďalej talenty na našej škole. Projekt nebol podporený.

Kniha môj priateľ – Zámerom projektu bolo podporiť čitateľské zručnosti a návyky detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Financie sme žiadali od TTSK. Projekt nebol podporený.

Infovek - Tento projekt poskytuje škole pripojenie na internetovú sieť a aktualizuje používaný softvér.

Modernizácia školského procesu - V rámci tohto projektu sme získali nové počítače a naši učitelia sú školení v práci s moderným výučbovým softvérom.

Škola plná zdravia - Týmto projektom spolupracujeme s firmou Bonduelle, ktorá nám dodáva všetku zeleninu do školskej kuchyne.

Školské ovocie - V rámci tohto projektu dostávame jablkovú šťavu, jablká a hrušky pre žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni.

Mliečny program -  V rámci tohto projektu dostávame mlieko pre žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni.

Poznaj svoj región - Vďaka tomuto projektu navštevujú naši žiaci pamätné a zaujímavé miesta nášho regiónu - mesto Skalica, Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, žrebčín v Kopčanoch či Holíčsky zámok.

Aktívne športuj vo voľnom čase - Týmto projektom sme získali finančné prostriedky, za ktoré sa kúpil nový basketbalový kôš do telocvične a niekoľko pomôcok na hodiny telesnej výchovy.

Tenis do škôl - Sponzory tohto pojektu -Slovenský tenisový zväz a Tatrabanka- nám venovali tenisovú výbavu pre žiakov- 60 ks plastových rakiet, 120 ks penových lôpt, 2 rakety pre učiteľov, 25 ks detských rakiet a 60 ks mäkkých lôpt. 

Výtvarné dielne - Naši žiaci chodia v rámci tohto projektu do Domu sociálnych služieb Nezábudka a s jeho obyvateľmi trávia čas ručnými prácami a rôznymi spoločnými aktivitami.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - spolupráca s odborníkmi z dôvodu prevencie.

Digiškola - v rámci tohto projektu sme získali interaktívnu tabuľu,notebook, Wifi router a tablet.

Vo voľnom čase aktívne športuj - zo zdrojov TSK sme získali financie na podporu športových aktivít našich žiakov.

Hurá do sveta - NadáciaVolkswagen Slovakia nás podporila sumou 950 € na projekt Hurá do sveta.

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety - v rámci tohto projektu sme od UIPS získali notebook, reproduktory a interaktívnu tabuľu