Navigácia

   

Súťaž ZbieramBaterky prevádzkovaná firmou INSA, s.r.o. Sereď, je určená pre deti, školy a je založená na bezprostrednej motivácii. Je o zbere použitých prenosných batérií a akumulátorov medzi ktoré patria tužkové baterky, baterky z hodiniek, zo záložných zdrojov z PC, mobilných telefónov, laptopov, hračiek, ručného elektrického náradia a pod. V súťaži deti za pozbierané použité baterky získavajú body, ktoré majú možnosť na stránke www.zbieram baterky.sk vymeniť za darčeky.

Body  žiaci získavajú aj  za registráciu a za pozbierané použité batérie a akumulátory. K tomu môžu ešte získať superbody - pozvaním svojich kamarátov do súťaže ZbieramBaterky v prípade, ak sa zaregistrujú a označia žiaka ako osobu, ktorá ich pozvala, alebo vyplnením kvízu. Všetky potrebné informácie nájdeme na stránke www.zbierambaterky.sk.

Pozývame všetkých žiakov do súťaže a žiadame rodičov a priateľov školy o pomoc žiakom pri zbere. Súťažou prispejeme k ochrane životného prostredia a žiaci za zber získajú odmeny.

V prípade informácií sa môžete obrátiť na kontaktného učiteľa programu ZbieramBaterky p. uč. Vojvodovú

 

Postup pri výskyte pedikulózy (zavšivavenia) na ZŠ:

 Pri akomkoľvek podozrení učiteľa na možný výskyt vší ( žiak sa škriabe, je nepokojný,

nesústredený, prezeraním vlasovej časti hlavy ) oznámi triedny učiteľ túto skutočnosť

vedeniu školy a zákonnému zástupcovi žiaka.

 Do príchodu rodiča (zákonného zástupcu) žiaka izoluje od kolektívu.

 Učiteľ dohliadne, aby vrchný odev žiaka podozrivého zo zavšivavenia (čiapky a šály)

neboli spoločne uložené v šatni a na vešiakoch s odevmi ostatných žiakov.

 Preventívne sa v škole budú v zimných mesiacoch ukladať čiapky a šály do lavice, príp.

do PVC tašiek, nebudú sa nechávať sa na vešiaku s kabátmi.

 Učiteľ odporučí rodičovi (zákonnému zástupcovi) navštíviť príslušného obvodného

pediatra za účelom potvrdenia diagnózy pedikulózy a podľa jeho pokynov

zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa.

 Triedny učiteľ, resp. vedenie školy písomne vyzve rodiča, aby odstránilo zavšivenie u

dieťaťa. Preventívne všetci členovia rodiny by mali použiť prípravok proti všiam,

zároveň je potrebné, aby doma vyčistili posteľnú bielizeň, odev, čiapky, predmety

osobnej hygieny.

 Vedenie školy zabezpečí písomné informovanie všetkých rodičov o výskyte

pedikulózy v kolektíve a následne ich vyzve k dôkladnej prehliadke vlasov u detí ako

aj o včasnom aplikovaní dezinfekčných prostriedkov. Zároveň upozorní rodičov na

dôslednú dezinfekciu čiapok a šálov.

 Učiteľ v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia a to

priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších

detí, pričom minimálne dvakrát do týždňa prezrie deťom vhodným spôsobom vlasovú

časť hlavy.

 Všami napadnuté dieťa prekonáva prenosné ochorenie, t.j. nesmie navštevovať v

čase liečenia kolektívne zariadenie!!!

 O liečbe zo zavšivavenia a dočasnom vyradení dieťaťa z kolektívu rozhoduje príslušný

lekár. Dieťa sa môže do kolektívu vrátiť až po predložení lekárskej správy o ukončení

liečenia na pedikulózu!!!

 Hlavnú zodpovednosť za odstránenie vzniknutého problému má zákonný zástupca

žiaka!