Navigácia

 • Jablková olympiáda

  Jablková olympiáda

  Dňa 19. októbra sa v priestoroch učebne biológie a chemického laboratória uskutočnila „Jablková olympiáda“. Súťaž sme realizovali v rámci projektu „Hovorme o jedle“ i s ohľadom na blížiaci sa Medzinárodný deň jablka.

  Súťaže sa zúčastnil výber žiakov siedmeho až deviateho ročníka. V jednotlivých súťažných disciplínach si žiaci overili svoje teoretické poznatky a praktické zručnosti z predmetov biológia, chémia a technika. „Jablkovú olympiádu“ sme zrealizovali so zámerom priblížiť žiakom atmosféru predmetových olympiád, zatraktívniť predmety biológia, chémia a technika ako aj prezentovať možnosti a spôsob realizácie projektov.

  Všetkým zainteresovaným ďakujem za účasť a aktívnu pomoc: p. uč. Čulenová – tematické zdobenie darčekových tašiek,  p. uč. Krídl – zabezpečenie jabĺk pre jablkovú poznávačku i jablká v odmenách pre súťažiacich, Adam Hutta – žiak 9.A triedy – zabezpečenie jabĺk v odmenách pre súťažiacich.

  Za nápady, ochotu a aktívnu účasť počas príprav i samotnej realizácie „Jablkovej olympiády“ ďakujem p. uč. Barbore Michálkovej, koordinátorke projektu „Hovorme o jedle“.

   

  Výsledková listina:

  1. Erika Škodová

  2. Elizabet Kubinová

  3. Kristína Budovičová

  4. Nina Hesková

  5. Andrea Krátka

  6. Magdaléna Michálková

  7. Dominika Rencsoková

  8. Richard Polák

  9. Alexandra Jakubcová

  10. Sebastián Valúšek

  11. Tomáš Smolinský

  12. Juraj Sálus

   

  RNDr. Marika Blaškovičová

 • Sušíme šípky

  Sušíme šípky

  Šípky obsahujú mnoho vitamínov, najmä vitamín C. Majú veľa liečivých účinkov - posilňujú imunitu, čistia močové cesty, sú známe svojimi antioxidačnými účinkami a mnohé ďalšie. Používajú sa na výrobu kompótov, sirupov, džemu. Ich sušením sa dá pripraviť čaj. Zber a sušenie šípok si vyskúšali aj žiaci 6.A triedy na hodine techniky.

  Mgr. Barbora Michálková

   

 • Október – mesiac úcty k starším

  Október – mesiac úcty k starším

  Tento rok si štvrtáci a šiestaci spolu s klientami DSS Nezábudka pripomenuli myšlienku tohto mesiaca spoločnou výrobou obrázku na tému babka a dedko. V tomto veku si ľudia užívajú jeseň života a žnú jeho plody, preto rám obrázku symbolicky ozdobili slnečnice.

  Mgr. Lucia Mihálová

 • English Week

  English Week

  Základná škola Andreja Radlinského v Kútoch organizovala v termíne od 17.septembra do 21. septembra 2018 pre žiakov 6. ročníka  týždenný  kurz anglickej konverzácie s anglickým lektorom, ktorý umožnil  žiakom konverzovať v anglickom jazyku .  Dĺžka kurzu bola 5 dní – 30 vyučovacích hodín.

  Hodiny prebiehali zábavnou formou. Žiaci sa naučili  komunikovať na rozličné témy, rozšírili  si slovnú zásobu, osvojili  si vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách, utužili si  používanie jazykových štruktúr a väzieb.

  Kurz  bol zameraný na hovorený prejav. Konverzačný  kurz  bol vyučovaný anglickým lektorom (native speaker) s dlhoročnou praxou a požadovanými kvalifikáciami (TEFL, Business english).

  Študenti nadobudli sebaistotu rozprávať plynule a bez strachu.

  Na konci kurzu  obdržal každý účastník certifikát.

  Mgr. Renáta Antálková

 • Cukrová vata na chémii

  Cukrová vata na chémii

  Vedeli ste, že stroj na výrobu cukrovej vaty si nechal patentovať istý americký zubár? Či už mal deti, ktoré túto sladkosť mali radi alebo prázdnu čakáreň, neviem. Ale pomocou takéhoto prístroja si siedmaci prakticky overili vlastnosti látky – cukru. Vlastnosti cukru spoznávali postupne pozorovaním: farbu, skupenstvo, vzhľad, vôňu a pokusmi: rozpustnosť vo vode, správanie sa pri zahrievaní a horľavosť. Prepojenie s fyzikou: odstredivá sila, teplotné zmeny, nám sprostredkoval práve „cukrovatovač“.

  Za pomoc pri príprave tejto vyučovacej hodiny ďakujem Vivienne Markovičovej, žiačke 7.A triedy.

  RNDr. Marika Blaškovičová

 • Učíme sa pracovať vo fyzikálno – chemickom laboratóriu

  Učíme sa pracovať vo fyzikálno – chemickom laboratóriu

  Chémia je pre siedmakov v tomto školskom roku novým vyučovacím predmetom. Po zvládnutí teórie si žiaci vyskúšali prácu so základnými laboratórnymi pomôckami, overili si svoje zručnosti potrebné k presnosti merania a získané poznatky tak upevnili praktickou skúsenosťou.

  Šiestaci sa v tomto školskom roku rovnako prvý krát stretávajú s vyučovacím predmetom fyzika. Fyzikálnu veličinu objem zvládli v teoretických prípravách výborne, čo potvrdili aj pri svojich praktických meraniach. Overili si, že odmerné valce, ktoré samostatne vyrobili sú presnými meradlami objemu.

  RNDr. Marika Blaškovičová

 • Jesenný zber papiera

  Jesenný zber papiera

  V utorok 25. septembra 2018 sa uskutočnil jesenný zber papiera. Žiaci spoločne so svojimi rodinnými príslušníkmi priniesli či priviezli spolu 10 152 kg papiera a kartónu. Výsledky zberu za I. stupeň (triedy 1. - 4. ročníka) a II. stupeň (triedy 5. - 8. ročníka) sú uvedené nižšie. O umiestnení rozhodovala priemerná hmotnosť papiera na 1 žiaka triedy.

   

   

  I. stupeň

  1.A      537 kg celkovo       25,57 kg na 1 žiaka

  1.B      246,5 kg celkovo    11,74 kg na 1 žiaka

  2.A      448,5 kg celkovo    21,36 kg na 1 žiaka

  2.B      711,5 kg celkovo    32,34 kg na 1 žiaka    1. miesto

  3.A      664,5 kg celkovo    27,69 kg na 1 žiaka    2. miesto

  3.B      621,5 kg celkovo    27,02 kg na 1 žiaka    3. miesto

  4.A      288,5 kg celkovo    13,11 kg na 1 žiaka

  4.B      438,5 kg celkovo    20,88 kg na 1 žiaka

  II. stupeň

  5.A     1344 kg celkovo       58,43 kg na 1 žiaka     2. miesto

  5.B     1585,5 kg celkovo    63,42 kg na 1 žiaka     1. miesto

  6.A     1160,5 kg celkovo    58,03 kg na 1 žiaka     3. miesto

  6.B       770 kg celkovo       38,50 kg na 1 žiaka

  7.A       345 kg celkovo       19,17 kg na 1 žiaka

  7.B       398,5 kg celkovo    18,11 kg na 1 žiaka

  8.A       439,5 kg celkovo    25,85 kg na 1 žiaka

  8.B      152,5 kg celkovo       8,47 kg na 1 žiaka

  9.A + 9.B aktívna pomoc pri zbere

   

  ĎAKUJEME za každý kilogram starého papiera. 

 • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

  Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

  26. 9. 2018 sa v rekreačnom stredisku Gazárka Šaštín-Stráže uskutočnili okresné majstrovstvá v cezpoľnom behu žiakov ZŠ. Našu školu reprezentovali:

  Izabela Antálková (8.B), ktorá v konkurencii 36 pretekárok obsadila 4. miesto,

  Tomáš Smolinský (9.B) obsadil 6. mieste a Viliam Krátky (9.B) skončil na 9. mieste z celkového počtu 35 chlapcov. Richard Franz (7.A) svojou účasťou získal skúsenosti, ktoré môže uplatniť v ďalších ročníkoch.

  Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a blahoželáme.

  Mgr. Milan Krídl

 • Dúha na papieri

  Dúha na papieri

  Po daždi môžeme pozorovať rozklad svetla v prípade, že pozeráme na mrak, z ktorého prší a Slnko sa nachádza za naším chrbtom. Rozkladom svetla na vodných kvapkách vzniká dúha. Podobný rozklad svetla urobili žiaci 8.B triedy na hodine fyziky jednoduchým pokusom. Do nádoby s vodou ponorili zrkadlo, ktoré natáčali k slnečnému svetlu tak, aby sa rozložené svetlo odrážalo na hárku papiera. Farby rozloženého svetla sa objavili v poradí: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová.

  Mgr. Barbora Michálková

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Za Európsky deň jazykov (angl. European Day of Languages) je vyhlásený 26. september. Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. Úspech projektu Európsky rok jazykov a záujem národných spoluorganizátorov prispeli k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Takisto bolo vytvorené oficiálne logo, slogany a internetová stránka.

   

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo europskeho dna jazykov

  Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:

  • Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia.

  • Podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy.

  • Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl.  

   Žiaci našej školy si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami na hodinách anglického a nemeckého jazyka. V školskom rozhlase nám Simonka, Ivanka, Vika, Štefan a Mário zarecitovali básničky v anglickom, nemeckom, ruskom, rumunskom a talianskom jazyku. Na farebné ceruzky sa zahrali tretiaci , či anglickú hru „Spelling Bee“ si precvičili zasa piataci. Šiestaci si denné činnosti zopakovali obrázkovou formou. Siedmaci sa na nemčine oboznamovali s prekladovým slovníkom. Svoju aktivitu prejavili žiaci aj tvorbou rôznych projektov.

   Mgr. Jarmila Krajčíková

 • Múzeum holokaustu Sereď

  Múzeum holokaustu Sereď

  Žiaci 9. ročníka sa v úvode hodín predmetu dejepis zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Absolvovali cestu vlakom, peší pochod a prehliadku expozícií v priestoroch bývalého pracovného tábora Sereď. Určený bol pre občanov židovského náboženstva počas 2. sv. vojny.

  Mgr. Amália Čulenová

 • Siedmaci v Kopčanoch

  Siedmaci v Kopčanoch

  Exkurzia spojená s turistikou, pripravená pre žiakov 7.A a 7.B triedy, sa uskutočnila 21. 9. 2018. Žiaci najskôr absolvovali túru ku kostolíku sv.Margity Antiochijskej. Po prednáške a prehliadke kostolíka a okolia sa žiaci presunuli do žrebčína. Múzeum, stajne, kone sú neodmysliteľnou súčasťou žrebčína. Aj toto je spôsob vyučovania dejepisu.

  Mgr. Amália Čulenová

 • Stretnutie s Bibianou Ondrejkovou

  Stretnutie s Bibianou Ondrejkovou

  Známa herečka, moderátorka a tiež autorka kníh pre deti zavítala v stredu 19. septembra medzi našich predškolákov a prvákov. Porozprávala deťom o svojom detstve, zaujímala sa o ich starosti aj radosti a prečítala im ukážku zo svojej knihy Rozprávky o dievčinke Julke. Na záver potešila deti svojimi fotkami s venovaním.

  Mgr. Veronika Reháková

 • Zručnosti a tvorivosť na technike

  Zručnosti a tvorivosť na technike

  I tento školský rok sa budeme počas vyučovacích hodín techniky zaoberať témou „Ručné šitie“. Kým spoznáme rôzne typy stehov a prakticky si ich vyskúšame, výrobou jednoduchých výrobkov zisťujeme ako sme doposiaľ zruční a ako zvládame prácu s ihlou a niťou: piataci pri výrobe krúžkov na servítky a siedmaci pri prišívaní gombíkov na ochranné plášte pre chémiu.

   

  RNDr. Marika Blaškovičová

 • Vodováha

  Vodováha

  Urob si pomôcku – zostroj vodováhu.

  Pomôcky: fľaša s hladkými stenami, fixka, voda

  Postup:

  1. Naber do fľaše vodu tak, aby v nej ostalo malé množstvo vzduchu, ktoré bude tvoriť vzduchovú bublinu.

  2. Polož fľašu na vodorovný stôl a sleduj, či sa ustáli vzduchová bublina v strede fľaše.

  3. Nakresli na fľašu čiary tam, kde sú okraje bubliny.

  4. Skontroluj či napr. podlaha alebo parapet na okne sú vodorovné.

  „Našu“ vodováhu zostrojila Anna Mária Hajdinová, žiačka 6.B triedy. Presnosť zariadenia sme odskúšali počas vyučovacej hodiny fyziky.

   

  RNDr. Marika Blaškovičová

 • Deň s vôňou čokolády

  Deň s vôňou čokolády

  13. september je nielen Dňom pozitívneho myslenia, ale aj Medzinárodným dňom čokolády. K oslave tejto najpopulárnejšej sladkosti na svete deviataci vlastnoručne  pripravili množstvo dobrôt a ich ochutnávku zrealizovali počas „veľkej“ prestávky. Všetkým „ochutnávačom“ ďakujeme za účasť a záujem.

  Za prípravu a realizáciu „Dňa čokolády“ patrí deviatakom veľká pochvala.

  RNDr. Marika Blaškovičová

 • Zo školskej záhrady...

  Zo školskej záhrady...

  Na hodinách techniky žiaci začali s prácami v školskej záhrade. Najpríjemnejšou z nich bol zber úrody.

  Mgr. Barbora Michálková

 • Rozlúčková slávnosť

  Rozlúčková slávnosť

  Jednou z posledných akcií školského roka býva už tradične rozlúčková slávnosť absolventov deviateho ročníka. Tá ostatná sa uskutočnila v stredu 27. júna 2018 v priestoroch kultúrneho domu. Všetci zúčastnení hodnotili "rozlúčkovú" pozitívne. Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum.

 • Majstrovstvá Slovenska v midicoolvolleybale

  Majstrovstvá Slovenska v midicoolvolleybale

  V stredu 27. júna 2018 SVF usporiadala v športovej hale v Trenčíne Majstrovstvá Slovenskej republiky v midicoolvolleybale žiakov základných škôl. Naši chlapci hrali v skupine A. So ZŠ Gorazdova Púchov prehrali 0:2 (Púchov sa stal neskôr celkovým víťazom), so ZŠ Levočská Stará Ľubovňa prehrali 0:2 a so ZŠ s MŠ Boleráz vyhrali 2:0. V skupine o 5. až 8. miesto naši chlapci vyhrali ZŠ Zbehy 2:0 a so SŠ de La Salle Bratislava zvíťazili 2:0 a celkovo naši chlapci obsadili krásne 5. miesto. Blahoželáme.

  Našu školu reprezentovali: Patrik Novák (9.B), Patrik Gúth (9.B), Viliam Krátky (8.B), Andrej Daniš (8.A), Adam Hutta (8.A), Michal Kalčík (8.A), Juraj Sálus (8.A), Tomáš Smolinský (8.B), Adrián Kovarovič (8.B), Matúš Královič (7.B)

  Mgr. Milan Krídl

 • Schloss Hof in Österreich

  Schloss Hof in Österreich

  Školský rok 2017/2018 sme s našimi rakúskymi spolužiakmi ukončili spoločným výletom. V Rakúsku sme navštívili zámok Hof. Po prehliadke zámku nás čakal workshop, kde sme si vyrobili magnetky a okúsili  pravú chuť čokolády – eine Schokoladenreise. Bol to super zážitok. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so školou v Hohenau.

  Mgr. Jarmila Krajčíková

strana: